Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ŚWIAT KAMIENIA KATARZYNA OLESZKIEWICZ informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe.

Niniejsza informacja wynika z obowiązków nałożonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO).

I.        Administrator Danych Osobowych:

ŚWIAT KAMIENIA KATARZYNA OLESZKIEWICZ, Perkujki 1A, 11-200 Bartoszyce;
tel.: +48 730 990 390; NIP: 7431830968 jest administratorem Państwa danych osobowych.

II.     Administrator Bezpieczeństwa Informacji:

Firma wyznaczyła Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym można się kontaktować
w sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail:
kontakt@swiatkamienia.net ;  tel.: +48 730 990 390 (godz. 08:00-16:00) lub pisemnie na adres siedziby Firmy, wskazany w pkt. I

III.   Cele i podstawy przetwarzania:

Celem przetwarzania danych osobowych przez Firmę jest:

*realizacja jednorazowych umów oraz jednorazowych świadczeń na Państwa zlecenie (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);

*realizacja potrzeb analitycznych związanych z optymalizacją procesów obsługi wynikających z obowiązku świadczenia usług na odpowiednim poziomie, w tym rozpatrywania reklamacji, skarg
 i wniosków usługobiorców (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

*realizacja obowiązków archiwalnych (dowodowych) koniecznych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co jest prawnie uzasadnionym interesem Firmy

(art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

IV.   Kategorie danych, które Firma przetwarza:

*dane osobowe podstawowe (wymagane do identyfikacji na potrzeby realizacji , zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury);

*dane osobowe kontaktowe: telefon i mail do kontaktu;

*dane osobowe związane z dokumentacją  (archiwalne).

V.      Odbiorcy danych:

Dane osobowe Firma będzie udostępniać właściwym i kompetentnym organom państwowym i/lub służbom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI.   Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Firma nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych: 

*Dane pozyskane w celu realizacji  usługi i zawarcie umowy o świadczenie usług przechowujemy zgodnie z wymaganiami przepisów prawa;

*dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy zgodnie z wymaganiami przepisów prawa lub do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.

VIII.                     Państwa prawa: 

W trakcie okresu przetwarzania i przechowywania danych zgodnie z pkt VII przysługuje Państwu:

*prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

*prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

*prawo do usunięcia – jeżeli uznają Państwo, że nie ma podstaw do tego abyśmy je przetwarzali;

*prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

IX.   Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

podanie danych jest koniecznym warunkiem realizacji wniosku, zawarcia umowy lub przyjęcia zlecenia. Jeżeli nie przekażą Państwo danych, to możemy odmówić realizacji wniosku lub zawarcia umowy.

X.      Informacja o źródle danych:

Dane osobowe, którymi Firma administruje pochodzą od Państwa, lub pełnomocnika, który udostępnił dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub znajdują się na przekazanej Firmie dokumentacji.